Bekijk hier de voortgang van uw kind: Inloggen

Algemene voorwaarden


Artikel 1 Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Swim Academy Splash: Swim Academy Splash gevestigd in Bonaire

Lesweek: Een week waarin voor uw kind zwemlessen worden aangeboden door Swim Academy Splash!

Het leskind: het kind dat zwemles krijgt bij Swim Academy Splash en diens wettelijke vertegenwoordiger.

Deelnemer: de persoon die meedoet aan lessen of activiteiten van Swim Academy Splash

Artikel 2 Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Swim Academy Splash en u als ouder/verzorger van het leskind dat is ingeschreven voor zwemlessen en/of andere activiteiten.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door beide partijen uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk aanvaard middels ondertekening. Mondelinge uitlatingen en/of onbevestigde emails kunnen niet als aanvaarding worden beschouwd.

Artikel 3 Aanmelding en betaling

3.1 U meld uw kind aan via het online inschrijf formulier en geeft daarbij de juiste gegevens op. Uw email adres zal gebruikt worden voor contact en facturering.

3.2 Betaling van facturen dient maandelijks op voorhand te geschieden.

3.3 Het lesgeld dient voor de eerste zwemles van de betreffende kalendermaand via bank overgemaakt op bankrekening: MCB nr. 40973708 ten name van Swim Academy Splash, onder vermelding van naam (kind) en lesmaand.

3.4 In principe lessen we het hele jaar door met uitzondering van schoolvakanties zoals die gelden op Bonaire. Wanneer lessen buiten de schoolvakanties om komen te vervallen, wordt dat tijdig geïnformeerd, tenzij sprake is overmacht. Indien niet gebruik gemaakt wordt van een inhaalmogelijkheid, zal de betreffende geannuleerde les niet in rekening worden gebracht en worden gecompenseerd met een opvolgende factuur.

3.5 Indien een leskind niet kan deelnemen aan een les wordt dient dit uiterlijk 24 uur van te voren gemeld te worden, waarbij dan altijd kostenloos een mogelijkheid tot inhalen zal worden aangeboden. Indien er niet tijdig wordt afgemeld, kan een inhaalmogelijkheid niet gegarandeerd worden. Het lesgeld voor de betreffende les zal in alle gevallen in rekening worden gebracht.

3.6 Wanneer een faktuur niet betaald is, kan deelname aan de lessen ontzegd worden en is deelname aan Diploma zwemmen uitgesloten.

3.7 Swim Academy Splash informeert tijdig wanneer er wijzigingen zijn in tarieven.

Artikel 4 Sluiting

4.1. Het kan voorkomen dat door onderhoud, technische storingen of andere activiteiten in het bad geen zwemlessen mogelijk zijn. In dit geval zullen lessen worden ingehaald, indien mogelijk. Lukt dit niet dan zal er financiële compensatie plaatsvinden.

Artikel 5 Opzegging

5.1. We gaan ervan uit dat wanneer u uw kind aanmeld uw kind het lestraject voor het bepaalde lesprogramma afmaakt. Een tussentijdse opzegging doet u via mail met een opzegtermijn van 1 maand, tegen het einde van de voorafgaande kalendermaand.

Artikel 6 Afzwemmen

6.1 Het afzwemmen vindt plaats in zee en voldoet aan gestelde eisen.

Artikel 7 Veiligheid en huisregels

7.1. In het belang van de veiligheid dienen de huisregels op de betreffende locatie te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden op het bord naast het zwembad.

7.2. De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider en het leskind dienen de aanwijzingen van het dienstdoende personeel te allen tijde op te volgen. Zij dienen zich tevens te houden aan de op borden aangegeven geboden en verboden.

7.3 Bij binnenkomst bij Leslocatie Hillside dient u aan de bar te melden dat u komt voor de zwemlessen.

7.4 De les duurt 45 minuten. Wanneer u uw kind brengt dient u boven rondom de bar te wachten tot wanneer u kind klaar is met de les. Er wordt verzocht niet te blijven kijken bij de les omdat dit de concentratie van het kind snel weg kan zijn. Elke laatste les van de maand is er kijkles en mag u de volledige les naast het bad kijken.

7.5 Wanneer u uw kind brengt naar de les en zelf de leslocatie verlaat dient u het kind af te leveren bij de lesgever op dat moment en ook daar weer op te halen. Voor of na de les staat uw kind niet onder toezicht van de lesgever(s). Uw kind mag nooit zwemmen voor of na de les zonder toezicht van de ouder/verzorger.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1. Swim Academy Splash is nimmer aansprakelijk voor directe- en indirecte schade die deelnemer lijdt gedurende de deelname aan de activiteit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Swim Academy Splash.

8.2. Indien Swim Academy Splash aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag en de gevallen waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Swim Academy Splash uitkeert.

8.3. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat, dan is Swim Academy Splash jegens deelnemer nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag van de ter zake van de deelnemersovereenkomst door deelnemer verschuldigde lesgeld gedurende een jaar.

8.4. Swim Academy Splash kan in ieder geval nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die deelnemer door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zaken lijdt of voor schade die het gevolg is van het staken van een sportactiviteit of evenement of die het gevolg is van het verbieden van een bepaalde sportactiviteit of evenement door Swim Academy Splash.

8.5. Deelnemer is jegens Swim Academy Splash aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik van de accommodatie door diens toedoen wordt veroorzaakt.

Artikel 9 Wet bescherming persoonsgegevens BES

9.1 Swim Academy Splash voldoet wat betreft de omgang met privacygevoelige gegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens BES en zal deze gegevens alleen gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de zwemlessen van het kind. Swim Academy Splash levert geen privacygevoelige informatie aan derden.

9.2 Tijdens de zwemlessen of bijzondere evenementen zoals het diplomazwemmen kan het voorkomen dat er foto- of video-opnames gemaakt worden van uw kind(eren). Deze opnames kunnen worden gebruikt voor publicatie op onze website, facebookpagina of het illustreren van onze publicaties. Door het aangaan van de overeenkomst geeft u toestemming voor de opnames en publicatie. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit schriftelijk bij inschrijving aangeven, waarmee u geacht wordt geen toestemming te hebben gegeven en publicatie achterwege blijft.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1. Swim Academy Splash behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Daarvan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

10.2. Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden, is Swim Academy Splash gerechtigd om per direct de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Artikel 11 Opmerkingen en klachten

11.1. Indien u een klacht heeft, kunt u dit melden via email. Wanneer uw klacht of probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u dit melden aan Swim Academy Splash t.a.v. Louise Boekestijn, info@swimacademysplash.com

Artikel 12 Slotbepaling

12.1. Middels de digitale aanmelding verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard.